Kệ trưng bày hình dạng tùy chỉnh
Các tính năng chính

Bốn giỏ

Có thể làm với những hình dạng đặc biệt

Khả năng in và hoàn thiện chất lượng cao