Kệ trưng bày màu cam
Các tính năng chính

Bốn kệ

Tuyệt vời để trưng bày sản phẩm

Khả năng in và hoàn thiện chất lượng cao