Nhãn hình dạng đặc biệt
Các tính năng chính

Có thể làm với bất kỳ hình dạng nào

Có thể làm với giấy kraft và giấy trắng

Tuyệt vời cho các mục đích đóng gói và quảng cáo